Certificate II in Spoken and Written English

  • ▼ Expand All Items
  • ▲ Collapse All Items

Introduction

Chứng chỉ II Anh ngữ Nói và Viết 91422NSW
Chứng chỉ số II Anh ngữ Nói và Viết là khóa học Anh ngữ tổng quát được thiết kế cho các Sinh viên, những người mong muốn nâng cao sự thông thạo Anh ngữ của họ để học tập nghiên cứu, làm việc hoặc du lịch. Sự linh hoạt tự nhiên của Chứng chỉ có thể cho các sinh viên tập trung vào sự phát triển toàn bộ các kỹ năng hoặc các kỹ năng đặc biệt như nghe, nói, đọc và viết, dựa vào nhu cầu cần thiết của mỗi Sinh viên.
Để nhận được Chứng chỉ số II Anh ngữ Nói và Viết, sinh viên phải hoàn thành 7 phần học bắt buộc. Trong trường hợp người sinh viên đó không hoàn thành tất cả 7 phần học thì sẽ phải đưa ra bản tường trình những kiến thức đã được học cho bất cứ phần học nào mà sinh viên đó đã được hoàn thành, hoặc một bản Tường trình về kiến thức đã Thu được trong quá trình học cho bất kỳ bài giảng nào đó đã được học. Các Sinh viên hoàn thành Chứng chỉ số II Anh ngữ Nói và Viết có thể đăng ký học chương trình Anh ngữ Nói và Viết Chứng chỉ số III.

Course Details

  • CRICOS Code: 073226M
  • Course Name - Code: Certificate II in Spoken and Written English - 91422NSW
  • Duration: 15 weeks tuition, Three days per week study (20 hours per week)
  • CRICOS Duration: 23 Weeks registered on CRICOS, including tuition plus course breaks
  • Course Delivery Location: Melbourne Campus (152 Elizabeth Street Melbourne VIC 3000)

English for Academic Purposes Levels:

CSWE II A
Post-beginner learning strategies

CSWE II B
Post-beginner listening and speaking skills for casual conversations

CSWE II D
Post-beginner listening and speaking skills for information texts

CSWE II F
Post-beginner listening and speaking skills for instructions

CSWE II I
Post-beginner reading skills for information texts and instructions

CSWE II K
Post-beginner reading and writing skills for story texts

CSWE II L
Post-beginner reading and writing skills for information reports

Pathways

Students successfully completing 10 weeks of EAP1 are now able to directly enter into any Endeavour Certificate or Diploma course. Students successfully completing 10 weeks of EAP2 are able to directly enter into any Endeavour Degree program. See the University Pathways or Higher Education Institute Pathways webpages for details.

1 2 3 4 5

International Provider
of the Year 2012

At the Australian Council for Private Education and Training Excellence Awards

Read More


Back Top